Newsletter

Działania

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Białysmtoku

30-03-2017

 

Prezydent Konfederacji Lewiatan przyjechała do Białegostoku, żeby wziąć udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, czyli instytucji, która podejmuje współpracę  na linii pracodawcy- pracownicy- rząd. 
Debata nawiązywała do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, do sytuacji na rynku pracy w woj, podlaskim, przede wszystkim problemu ze znalezieniem dobrze wykwalifikwanych pracowników.  Odniesiono się do kwestii infarstruktury: dróg, lotniska oraz szybkiej kolei, do założeń oraz efektów programów rządowych oraz innych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w naszym regionie.

Zobacz film ze spotkania (kliknij)

Zobacz pełną relację na www.wrotapodlasia.pl

Źródło zdjęcia: www.wrotapodlasia.pl


Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpią one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WRDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. Tak więc o utworzeniu WRDS postanawia Marszałek Województwa na wniosek co najmniej jednej z organizacji pracodawców, oraz co najmniej jednej organizacji pracowników.

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

  • marszałek województwa;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców;
  • wojewoda.

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

  • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
  • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
  • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
  • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Źródło: www.dialog.gov.pl